หน้าแรก   รายงาน สกอ.   ภาวะการมีงานทำ 
หน้าหลักระบบ
รายละเอียดข่าว
 การประชุมแนวทางการจัดการข้อมูลของฐานข้อมูลนักศึกษาและฐานข้อมูลบุคลากร
เมื่อวันที่ 22/07/2555 10:35:52.000

      วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายสุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดการประชุมเพื่อวางแนวทางในการจัดการข้อมูลในด้านของนักศึกษาและด้านของบุคลากร ณ ห้องประชุมบางปะอิน  อาคารวิทยริการฯ ศูนย์หันตราเพื่อให้รองรับการส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยได้เชิญตัวแทนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และตัวแทนจากกองบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลทั้ง 2 ด้าน ร่วมหาแนวทางการปรับปรุงข้อมูล

รองสุทิน เกษตรรัตนชัย 
(สวส. ประธานในที่ประชุม)

ตัวแทนจาก สวท.
 

ตัวแทนจาก กบ.
 

ตัวแทนจาก สวส. บรรยากาศการประชุม บรรยากาศการประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , ระบบ MIS ( RMUTSB Management Information System )
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.